Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Zlepšenie a rozvoj služieb manželskej a rodinnej poradne Rodinka – projekt bol realizovaný v roku 2018 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 5 mesiacov

Hodnota projektu: 300.000,00 dinárov

Ciele projektu: poskytovanie informácií o mieste a úlohe poradne v systéme sociálnej ochrany, druhu činnosti a služby, ktoré poskytuje, o forme poradenskej práce a problémoch rodinného života s cieľom pozdvihnutia povedomia u všetkých užívateľských skupín o význame mentálneho zdravia každého člena rodiny, motivovanie jednotlivca/rodiny, aby užívali služby poradenstva s cieľom upevnenia osobnej kompetencie, používania osobných zdrojov a zdrojov prostredia v riešení a prekonaní ťažkostí; pomoc a podpora rodinám s deťmi s poruchami vývinu reči a psychomotoriky; senzitivita širšej verejnosti a významných spoločenských činiteľov na problémy rodín a možné systematické odpovede k nim; propagovanie preventívnych mentálno-hygienických zásad života.