Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Právo na peňažnú sociálnu pomoc

Мá osoba, ktorá:

 • nemá iné nehnuteľnosti okrem obytného priestoru, ktorý zodpovedá požiadavkám jednotlivca, resp. rodiny a pozemku  plochy do 0,5 ha,
 • nepredala alebo nedarovala svoj majetok,
 • nemá zvyšok obytného  priestoru,
 • nemá uzavretú zmluvu o životnom vydržiavaní,
 • neodmietla ponúknuté zamestnanie, odborné zdokonaľovanie a preškolenie,
 • bez práce nezostala svojou vinou.

Požadované doklady

V súlade so Zákonom o správnom konaní časť dokladov so  súhlasom žiadateľa sa môže vybaviť elektronicky cez umožnený prístup k údajom, ktoré sa vedú z úradnej povinnosti.  

K žiadosti  o uskutočnenie práv treba priložiť  tieto doklady:

 • osobné preukazy pre všetkých plnoletých členov domácnosti,
 • prihlášky bydliska pre maloleté deti (doklad možno zaobstarať úradne elektronicky),
 • výpis z matriky narodení pre deti (doklad možno zaobstarať úradne elektronicky),
 • osvedčenie o štátnom občianstve pre plnoletých členov rodiny, ktorí sa narodili mimo územia Republiky Srbsko (prikladá žiadateľ),
 • potvrdenie o osobných príjmoch zamestnaných členov rodiny (prikladá žiadateľ),
 • potvrdenie Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia, že osoba nie je užívateľ dôchodku (doklad  možno zaobstarať úradne elektronicky),
 • potvrdenie Národnej služby zamestnávania pre práceschopných nezamestnaných  členov  rodiny (doklad možno zaobstarať  úradne elektronicky),
 • potvrdenie zo školy pre deti, ktoré sa riadne školia  alebo sa profesionálne zdokonaľujú (prikladá žiadateľ),
 • potvrdenie o príjmoch, za ktoré sa platí daň, z miesta narodenia a miesta bývania,
 • potvrdenie geodetickej správy o vlastnení alebo nevlastnení nehnuteľného majetku z miesta narodenia a miesta bývania (doklad možno zaobstarať úradne elektronicky) a ak  sa osoba narodila mimo územia Republiky Srbsko uvedené  potvrdenie  je záväzná priložiť k žiadosti,
 • fotokópiu rozsudku o rozvode manželstva, ak je manželstvo rozvedené (prikladá žiadateľ),
 • právoplatné súdne rozhodnutie o vydržiavaní  príbuzného resp. súdnu pokonávku uzavretú s príbuzným v súlade so Zákonom o rodine alebo dôkaz, že je  v príslušnom súde  začaté konanie  za účelom zistenia záväzku vydržiavania zo strany príbuzného (prikladá žiadateľ),
 • fotokópiu rozhodnutia o zániku pracovného pomeru ak tento zanikol v  priebehu   minulého roka (prikladá žiadateľ).

V závislosti od každého jednotlivého prípadu možno budú od Vás požadovať aj iné doklady.

Právo na príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby

Právo na  príspevok na  pomoc a opatrovanie inej osoby má  osoba,  ktorej   je v  dôsledku ujmy na zdraví alebo porúch zmyslového vnímania, intelektuálnych ťažkostí alebo  zmeny zdravotného stavu nevyhnutná pomoc a opatrovanie inej osoby, aby uspokojila svoje základné životné potreby.

Právo na  príspevok na  pomoc a opatrovanie inej osoby uskutočňuje osoba, ak to právo nemôže uskutočniť na základe iného právneho podkladu.

Potreba  pomoci a ošetrenia inej osoby  sa určuje na základe predpisov o dôchodkovom  a invalidnom poistení.

Právo na zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby

Má osoba na základe predpisov o dôchodkovom a invalidnom poistení, ktorá má zistenú 100%  ujmu na zdraví  podľa  jedného základu alebo je stupeň poškodenia 70 a viacej percent podľa  najmenej dvoch základov.

V stredisku pre sociálnu prácu právo na zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby  a osôb, ktoré právo na príspevok  na opatrovanie a pomoc inej osoby  uskutočnili  na základe predpisov o dôchodkovom a invalidnom  poistení (dôchodcovia) vo výške rozdielu medzi sumou zvýšeného  príspevku na pomoc a opatrovanie inej osoby a ktoré majú  zistenú 100%  ujmu na zdraví  podľa  jedného základu alebo je stupeň poškodenia 70%  a viacej percent podľa  najmenej dvoch základov.

K žiadosti o uskutočnenie práv sa prikladajú aj ďalšie doklady:

 • fotokópia osobného preukazu,
 • výpis z matriky narodení pre maloleté dieťa,
 • prihláška bydliska pre maloleté osoby,
 • potvrdenie Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia, že osoba nie je užívateľ dôchodku; ak je osoba užívateľ práva dôchodku  v inom štáte, prikladá potvrdenie príslušného republikového fondu dôchodkového  a invalidného poistenia či uskutočňuje právo na pomoc a opateru inej osoby,
 • fotokópia/odčítaná karta zdravotného poistenia;
 • originálne lekárske dokumenty alebo overené fotokópie.

Doklady nevyhnutné pre  určenie práva na  zvýšený  príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby (dôchodcovia):

 • žiadosť,
 • osobný preukaz,
 • rozhodnutie Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia o určenom  práve na  príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby,
 • rozhodnutie Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia o určenom stupni  ujmy na zdraví.

V závislosti od každého jednotlivého prípadu možno budú od Vás požadovať aj iné doklady.

Osobitná peňažná dávka

Jeden z rodičov, ktorý nie je v pracovnom pomere a ktorý  najmenej 15 rokov  priamo opatruje svoje dieťa, ktoré uskutočnilo  právo na zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby, má právo na osobitnú peňažnú dávku vo forme  doživotného mesačného peňažného príjmu vo  výške najnižšieho dôchodku v poistení zamestnancov, keď splní všeobecnú starobnú podmienku pre uskutočnenie dôchodku podľa predpisov o dôchodkovom a invalidnom poistení, ak neuskutočnil právo na dôchodok.

Doklady potrebné pre  osobitnú peňažnú dávku:

 • žiadosť,
 • osobný preukaz
 • potvrdenie Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia, že osoba nie je užívateľ dôchodku,
 • rozhodnutie o uskutočnenom práve na zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby, o ktorú sa žiadateľ staral.
Právo na pomoc na uspôsobenie pre prácu

Právo na pomoc na uspôsobenie pre prácu  zahŕňa podporu vzdelávania a uspôsobenia pre prácu a uznáva sa  deťom a mladým s vývinovými poruchami  a dospelým osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sa podľa psychofyzických  schopností a rokov  života, môžu uspôsobiť pre určitú prácu, a to právo nemôžu uskutočniť na základe iného právneho podkladu.

Služby rodinného ubytovania

Poskytovaním služieb rodinného ubytovania sa deťom a mladým dočasne, po ukončenie  riadneho školenia, resp. do veku 26 rokov zabezpečuje opatera, ochrana a podmienky pre optimálny vývin v rodinnom ovzduší.

Rodinné ubytovanie pre deti a mládež zahŕňa aj prípravu pre  návrat k rodičom, iný stály životný aranžmán a prípravu pre samostatný život.

Rodinným ubytovaním dospelých a starších osôb sa umožňuje udržiavanie alebo  zlepšenie kvality života.

Služby ubytovania v domovoch

Ubytovaním užívateľov v domovoch sa zabezpečuje bývanie a uspokojenie základných životných potrieb a zdravotná ochrana.

Ubytovanie v domovoch sa zabezpečuje užívateľovi, ktorému sa nemôže zabezpečiť alebo nie je v jeho najlepšom záujme, aby zostal v rodine, aby sa mu poskytovali služby  alebo umožnilo rodinné ubytovanie. 

Služby hodnotenia a plánovania

Služby hodnotenia a plánovania sa vzťahujú na hodnotenie stavu, sily a rizika užívateľa a iných dôležitých osôb v jeho  okolí; hodnotenie  opatrovníka, pestúna a osvojiteľa; vypracovanie individuálneho alebo rodinného plánu poskytovania služieb a opatrení právnej ochrany a iných hodnotení a plánov.

Adopcia

Adopcia je odborný postup, ktorý  realizuje stredisko pre sociálnu  prácu, v prospech  najlepších  záujmov dieťaťa. Adopcia  medzi adoptovancom  a jeho príbuznými a adoptantom a jeho príbuznými poskytuje rovnaké práva a povinnosti  ako medzi dieťaťom a rodičmi, resp. inými príbuznými. Adoptanti môžu byť osoby, pri ktorých sa zistí, že  majú osobné skúsenosti, na základe  ktorých možno uzavrieť, že rodičovské právo budú vykonávať v najlepšom  záujme dieťaťa. Stredisko pre sociálnu prácu v obci, kde adoptant má bydlisko, realizuje postup informovania, hodnotenia, prípravy adoptanta a poskytnutia mienky o všeobecnej  spôsobilosti. Informácie o tom, ktoré doklady sú potrebné pre adopciu, občania môžu dostať v stredisku pre sociálnu prácu.

Opatrovníctvo

Opatrovníctvo je  právne  opatrenie  a  postup, ktorými  sa chránia záujmy  a  práva chovanca. Opatrovník je povinný starať sa o chovanca, čo znamená: starať sa o osobnosť, zastupovať ju, zabezpečiť prostriedky na jej vydržiavanie, spravovanie a nakladanie majetkom  chovanca. Opatrovníkom sa môže stať osoba, ktorá má vlastné skúsenosti a schopnosti potrebné  pre vykonávanie  povinnosti opatrovníka a súhlasí s tým, aby bola opatrovníkom. Stredisko  pre sociálnu prácu ako opatrovnícky orgán z úradnej povinnosti vynáša uznesenie o tom, že sa osobe určí opatrovníctvo a vynáša plán opatrovania.  Informácie o potrebnej dokumentácii pre  opatrovníka možno dostať v stredisku pre sociálnu prácu.

Dozor nad výkonom rodičovského práva

Preventívny dozor nad výkonom rodičovského práva koná  opatrovnícky orgán, keď vynáša uznesenia, ktorými umožňuje rodičom  výkon  rodičovského práva: starostlivosť o dieťa, opateru, výchovu, vzdelávanie, zastupovanie, zaopatrenie, spravovanie a nakladanie majetkom dieťaťa.

Korekčný dozor nad výkonom   rodinného práva koná opatrovnícky orgán, keď vynáša uznesenia, ktorými koná opravu rodičov vo výkone rodičovského práva. Pri vykonávaní korekčného  dozoru opatrovnícky orgán  vynáša uznesenia, ktorými: upozorňuje  rodičov na nedostatky vo výkone rodičovského práva, zasiela rodičov na rozhovor do rodinných poradní, žiada od rodičov, aby zložili účty ohľadom nakladania majetkom dieťaťa, začína súdne konania v súlade so zákonom.

Opatrovnícky orgán môže začať konanie pre: 1. Úplné pozbavenie  rodičovského  práva, keď rodič zneužíva práva alebo hrubo zanedbáva povinnosti.  2. Čiastočné pozbavenie  rodičovského práva, keď rodič svoje práva alebo povinnosti koná nesvedomito.  

Ochrana pred násilím v rodine

Násilie v rodine je  správanie,  ktorým  jeden člen  rodiny ohrozuje telesnú integritu, duševné zdravie alebo  spokojnosť iného člena rodiny.  Násilie je: spôsobenie  alebo pokus o spôsobenie  zranenia, vyvolávanie strachu  pod hrozbou zabitia alebo  spôsobenia zranenia člena rodiny alebo  jeho blízkej osoby, nútenie k pohlavnému styku, navádzanie k pohlavnému styku alebo pohlavný styk s osobou, ktorá nedovŕšila vek  14 rokov  alebo bezmocnou osobou, obmedzenie slobody pohybu alebo komunikácie s tretími  osobami, urážanie a každé drsné, bezohľadné a zlomyseľné správanie.

Dosiahnutie nultej tolerancie k násiliu je cieľ, ku ktorému smeruje spoločnosť a aby k nemu dospela, za to je zodpovedný každý občan. Každým občan podozrenie z násilia by mal prihlásiť policajnej stanici,  stredisku pre  sociálnu prácu, domu zdravia …