Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Práce sociálnej ochrany, ktoré sa konali v rámci Samosprávneho záujmového spoločenstva pre sociálnu ochranu obce Báčsky Petrovec rozhodnutím Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec z 20.03.1992 preberá Stredisko pre sociálnu prácu obcí Báčska Palanka a Báčsky Petrovec.

Uznesením o zložení Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, ktoré bolo vynesené na XVII. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec uskutočnenom dňa 12.05.2006, sa zakladá Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec.

VÍZIA STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU

Sieť podpory rôznych cieľových skupín (občanov) je rovnomerne rozvinutá vo všetkých osadách obce Báčsky Petrovec a so zapojením poskytovateľov služieb, prostredníctvom rôznych druhov preventívnych programov a služieb zaopatrenia, obsahov a organizačných foriem prispôsobených poskytnutiu podpory citlivých skupín zabezpečuje uctievanie ľudských práv.

MISIA STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU

Stredisko pre sociálnu prácu ako jediná inštitúcia systémy sociálnej ochrany v obci Báčsky Petrovec poskytuje služby sociálnej ochrany z domény svojej pôsobnosti, rozvíja preventívne programy, sleduje, analyzuje a navrhuje opatrenia sociálnej ochrany a sociálnej politiky v spolupráci a partnerstve s inými inštitúciami, organizáciami civilnej spoločnosti a jednotlivcami s cieľom včasného odhalenia a všestranného riešenia problémov v spoločnosti, aktívnej účasti užívateľov a dobrej informovanosti občanov o ich právach.