Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединаца, тако и породица, као и спречавање нaстајања и отклањања последица социјалне искључености.

Центар за социјални рад, у поступку решавања захтева и остваривања појединих права грађана од општег интереса у социјалној заштити, извршава обимне и разноврсне стручне послове.

У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, одлучује о:

 • остваривању права на новчану социјалну помоћ;
 • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
 • остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
 • остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
 • остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 • хранитељству;
 • усвојењу;
 • старатељству;
 • одређивању и промени личног имена детета;
 • мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
 • мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

 • спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба);
 • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;
 • доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;
 • пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;
 • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;
 • врши попис и процену имовине лица под старатељством;
 • сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;
 • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;
 • присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;
 • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;
 • присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;
 • обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;
 • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
 • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;
 • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;
 • спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;
 • стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника,
 • доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;
 • обавља друге послове утврђене законом.

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

Поред послова јавних овлашћења из надлежности Републике, Центар обавља послове у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Бачки Петровац.