Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Ubytovanie v útulku

Ubytovanie v útulku sa zabezpečuje užívateľovi, ktorému je nevyhnutná rýchle a krátkodobé ubytovanie, zaistenie bezpečnosti, hľadanie udržateľných riešení krízových situácií a kvôli uspokojeniu ich základných potrieb a prístupov k iným službám.

Pomoc a opatera v dome

Pomoc v dome je služba,  ktorá sa vzťahuje na  skupinu  organizovaných aktivít, ktoré sa poskytujú dospelým a starším občanom, ktorých  sú blahobyt, bezpečnosť a produktívny život v spoločnosti ohrozené rizikami v dôsledku staroby, invalidity, rodinných a iných okolností a ktorí sa stretávajú s funkčnými obmedzeniami v jednej  alebo vo  viacerých oblastiach života. 

Denná služba pomoci a opatery v domových podmienkach užívateľovi zabezpečuje pobyt v prírodnom prostredí, poskytnutie  pomoci v zaobstaraní a príprave  jedla, poskytovaní základnej zdravotnej starostlivosti, pomoci v integrácii do sociálneho prostredia, ako i pomoc v sprostredkovaní uskutočnenia určitých práv a rôznych služieb.

Prihlášku / žiadosť, keď ide  o poskytnutie služieb občania podávajú v stredisku pre sociálnu prácu  priamo,  telefonicky alebo elektronicky. Požiadať o služby môžu: užívateľ, členovia rodiny užívateľa a iné blízke osoby, občania, odborní a iní zamestnanci a služby strediska, predstavitelia inštitúcií a organizácií z lokálneho a širšieho prostredia.

Potrebná dokumentácia:

 • kópia osobného preukazu a osobný preukaz na nahliadnutie,
 • dôkaz o celkových príjmoch potenciálneho užívateľa,
 • kópia zdravotnej knižky,
 • lekárska dokumentácia s diagnózou základného ochorenia a/alebo
Služby mobilného tímu kvôli neodkladných intervencií v krízových situáciách

Kvôli poskytovaniu neodkladných intervencií v krízových situáciách jednotlivca a rodiny organizuje sa dvadsaťštyrihodinová dostupnosť Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec. Mobilný tím strediska pre sociálnu prácu sa angažuje pri zaopatrení obetí násilia v rodine a v iných prípadoch, keď osoby potrebujú intervenčnú ochranu.

Osobný sprievodca dieťaťa

Osobný sprievodca dieťaťa je služba, ktorá je dostupná dieťaťu so zdravotným postihnutím, resp. vývinovými poruchami, ktorému je potrebná dodatočná podpora na uspokojenie základných potrieb v každodennom živote pod podmienkou, že je zapojené do výchovno-vzdelávacej ustanovizne, resp. školy do konca riadneho školenia, vrátane ukončenia strednej školy.

K žiadosti o poskytnutie služby sa prikladá nasledujúca dokumentácia:

 • potvrdenie o bydlisku pre dieťa,
 • výpis z matriky narodení pre dieťa,
 • potvrdenie o zapojení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho systému,
 • mienka interrezortnej komisie (ak jestvuje).
 • lekárska dokumentácia,
 • dôkaz o výkone rodičovského práva (ak sú rodičia rozvedení, rozhodnutie o opatrovníctve).
Poradensko-terapeutické a sociálno-edukačné služby

Poradenské služby môžu používať všetci občania, nielen tí, ktorí majú osobné psychologické a emocionálne problémy, ale i tí, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho života. Poskytnutím odborných rád získa sa podpora a usmernenie ako úspešne menovať a riešiť ľudské starosti a utrpenia (bez ohľadu či sú súčasné alebo z minulosti) a ako utvoriť viacej to, čo si všetci prajeme vo svojom živote: pocit psychologického blahobytu vo vlastnej koži a duši, zdravé vzťahy s inými, naplnený voľný čas s rodinou a kamarátmi, zvýšená produktivita práce.

Poradenské služby si možno objednať v stredisku pre sociálnu prácu v prijímacej kancelárii.

Prostriedky pre poskytnutie služieb sa zabezpečujú v rozpočte obce.

Jednorazová pomoc

Jednorazová pomoc v naturáliách sa zabezpečuje užívateľovi, ktorý sa nečakane alebo chvíľkovo ocitne v stave sociálnej potreby.

Jednorazová peňažná pomoc sa zabezpečuje užívateľovi, ktorý sa nečakane alebo chvíľkovo ocitne v stave sociálnej potreby:

 • ktorý sa zasiela na ubytovanie v domove alebo v rodine a nemá prostriedky na odev, obuv a cestovné náklady,
 • ktorý umrel bez prostriedkov a majetku, tiež bez príbuzného, ktorý má záväzok alebo možnosť vydržiavania, na hradenie minimálnych nákladov pohrebu,
 • NN užívateľovi, ktorý umrel na území obce,
 • materiálna podpora mladej osobe, ktorá po zániku ubytovania opúšťa ustanovizeň sociálnej ochrany alebo pestúnsku rodinu, pod podmienkou že sa nemôže vrátiť do biologickej rodiny a nemá možnosť ihneď začať samostatný život.
Subvencie pre platbu komunálnych služieb

Subvenciami pre platbu komunálnych služieb sa zabezpečuje materiálna podpora užívateľom nasledujúcich kategórií, ako sú:

 1. Domácnosti dôchodcov, ktorí prijímajú najnižší dôchodok v súlade s predpismi o dôchodkovom a invalidnom poistení pod podmienkou, že nemajú iné príjmy v domácnosti alebo nehnuteľný majetok, okrem toho, v ktorom žijú.
 2. Užívatelia peňažnej sociálnej pomoci – užívatelia práva na peňažnú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej ochrane, ktorí tieto práva uskutočňuje v stredisku pre sociálnu prácu.
 3. Starobné poľnohospodárske domácnosti – staršie ako 65 rokov, ktoré majú vo vlastníctve poľnohospodársky majetok veľkosti 5 ha a ktoré nemajú iný zdroj príjmov.
 4. Užívatelia práva na príspevok na opatrovanie a pomoc inej osoby – užívatelia práva na pomoc a opatrovanie inej osoby podľa zákona o sociálnej ochrane, ktorí toto právo uskutočňujú v stredisku pre sociálnu prácu.
 5. Užívatelia invalidno-bojovníckej ochrany – osoby, ktoré uskutočnili právo v rámci bojovnícko-invalidnej ochrany.

Potrebná dokumentácia:

 • osobný preukaz,
 • potvrdenie komunálneho podniku o riadnom platení komunálnych služieb,
 • osvedčenie o majetkovom stave (domácnosti dôchodcov, starobné poľnohospodárske domácnosti),
 • vyhláška o počte členov domácnosti overená v obecnej správe alebo v miestnej kancelárii (domácnosti dôchodcov, starobné poľnohospodárske domácnosti),
 • osvedčenie o uskutočnenom práve v rámci bojovnícko-invalidnej ochrany (užívatelia bojovnícko-invalidnej ochrany).

Základná podmienka na uskutočnenie práv na subvenciu je riadne platenie účtov. Právo sa uznáva v trvaní jedného roka s možnosťou opätovného podania žiadosti. Náhrada za spotrebovanú vodu sa subvencuje do sumy za 4 m3 mesačne spotrebovanej vody na užívateľa a náhrada za odvoz odpadu sa subvencuje v úplnosti.

Žiadosť o uskutočnenie práv na subvencovanie sa podáva v stredisku pre sociálnu prácu.