Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu práce Obce  Báčsky Petrovec a Vysoká škola  zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Martina Luthera v Báčskom Petrovci v spoločnej akcii, ktorá sa realizovala v období 18.09. až 22.09.2017, umožnili užívateľom  peňažnej sociálnej pomoci a iným sociálne ohrozeným  skupinám občanov obce zabezpečiť opotrebovaný tovar, ktorý zozbierali študenti vysokej školy, a ten spôsob sa pripraviť pre nastávajúce zimné obdobie.

Dňa 30.09.2017 facebuková skupina Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke  darovala Stredisku pre sociálnu prácu zánovný odev a obuv pre deti vo veku 0 až 15 rokov, ktorý sa rozdelí deťom zo sociálne ohrozených rodín.  Ide o prvú dohodnutú akciu medzi strediskom  a touto skupinou.

Ďakujeme všetkým.

Kolektív Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec