Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Ministerstvo pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky podľa oprávnenia predsedníčky vlády Republiky Srbsko Anny Brnabićovej, počas núdzového stavu, v spolupráci s  Ministerstvom vnútra   bude kontrolovať  a vydávať povolenia na pohyb počas policajnej doby.

Občania, ktorým je potrebné povolenie pre pohyb počas policajnej doby na riešenie tohto  problému, musia sa so žiadosťou obrátiť na lokálnu samosprávu a doručiť  potrebné  doklady, ktoré potvrdzujú  dôvod na vydanie  tohto povolenia. Jednotka  lokálnej samosprávy je povinná po previerke odoslať žiadosti Ministerstvu pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky, ktoré ich po previerke doručí  Ministerstvu vnútra  kvôli vydaniu potvrdenia.

Jednotky lokálnej samosprávy sú povinné formálne podať odôvodnené žiadosti na  spracovanie a uviesť, ak jestvuje súdny rozsudok.

Na tento spôsob jednotky  lokálnej samosprávy v spolupráci s inými orgánmi lokálnej samosprávy a združeniami občanov, registrovanými na ich územiach, zabezpečia a doručia  Ministerstvu pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky údaje o osobách, ktoré poskytujú pomoc v dome (služba sociálnej ochrany, ale aj  priama zmluvná pomoc medzi dvomi osobami) a služby sociálnej  ochrany personálny asistent.

Taktiež jednotky lokálnej samosprávy  v spolupráci so strediskami pre sociálnu prácu z toho istého územia sú záväzné, v prípade prijatia žiadosti, spracovať aj údaje o rodičoch, ktoré  na základe konečného súdneho  rozsudku regulujú styky dieťaťa s rodičom (prevzatie a návrat dieťaťa  druhému rodičovi) pokiaľ ide o: policajnú dobu a potrebujú povolenie  na prevzatie a/alebo návrat  dieťaťa v termíne  určenom súdnym rozsudkom.

Primátori, resp.  predsedovia obcí sú zodpovední za opodstatnenie potreby služby, resp.  povolenia na  pohyb  rodiča, ktorý preberá a/alebo vracia dieťa počas policajnej doby a za pravdivosť doručených údajov.