Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu  na výzvu spolkov žien  z osád  Obce Báčsky Petrovec a podľa predbežného Plánu práce  Rady  pre rodovú rovnosť Obce Báčsky Petrovec pripravilo a realizovalo  informatívno-edukačnú prezentáciu na tému násilia v rodine s prihliadnutím na  fenomén násilia na starých osobách.

O fenoméne násilia, formách, možnostiach ochrany a postupovaní ustanovizní, zákonoch a odborných  procedúrach hovorili odborné pracovníčky Strediska pre sociálnu prácu, sociálna  pracovníčka Mária Oros,  Milka Grbić, psychologička a vedúca tímu  pre násilie v Stredisku pre sociálnu prácu, riaditeľka strediska Biljana Drakulić a odborná spolupracovníčka – koordinátorka  služieb sociálnej ochrany   Domáca  ošetrovateľská starostlivosť a pomoc v domácnosti, sociálna pracovníčka Miroslava Častvenova. Členky  spolkov mali možnosť  získať nové poznatky a dostať informácie ohľadom prihlášok podozrenia z násilia, zároveň svoje otázky a dilemy doplniť a vyjasniť v diskusii  s odbornými pracovníčkami. Účastníci  túto aktivitu  zhodnotili ako významnú a užitočnú a poukázali na potrebu ďalšej  spolupráce.