Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Ukáž mi, podpor ma, a tak to zvládnem – projekt bol realizovaný v roku 2017 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 4 mesiace

Hodnota projektu: 450.000,00 dinárov

Ciele projektu: uspokojenie základných životných potrieb detí a mládeže so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami v každodennom živote v oblasti vzdelávania, pohybovania sa, udržiavania osobnej hygieny, obliekania a komunikácie s inými; prevencia v oblasti vývinových problémov detí; zvýšenie sociálnej integrácie a komunikácie, užívanie lokálnych zdrojov; zníženie izolácie a marginalizovanosti detí a mladých s vývinovými poruchami a upevňovanie rodičovských kapacít vzhľadom na podnety, ktorú stoja pred nimi, vzhľadom na špecifickosti vo vývine ich detí, mobilizácia rodinných síl, harmonizácia rodinných vzťahov a prevencia premiestnenia detí z biologických rodín.

Výsledkom projektu bolo zriadenie stálej služby osobný sprievodca dieťaťa.