Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec dňa 03.07.2017 v slávnostnej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny podpísalo Zmluvu o udelení peňažných prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny v sume 450.000,00 dinárov na základe verejného súbehu za financovanie programu pod názvom Ukáž mi, podpor ma, a tak to zvládnem.

Zámer projektových úloh a cieľov je uspokojenie základných životných potrieb detí a mládeže s invaliditou a vývinovými poruchami v každodennom živote v oblasti vzdelávania, pohybovania sa, údržby osobnej hygieny, obliekania a komunikácie s inými, zvýšenie sociálnej integrácie, prevenovanie izolácie a marginalizovanie detí a mladých s invaliditou a vývinovými poruchami. Rozvoj zručností a možností každého jednotlivca, predovšetkým detí, predstavuje výzvu a záväzok každého spoločenstva kreovať a vytvárať rovnaké možnosti pre všetkých. Osobitná pozornosť v rámci projektu je venovaná aktivitám, prostredníctvom ktorých silnejú rodičovské kapacity, majúc na zreteli výzvy, ktorým sú vystavené vzhľadom na špecifickosť vo vývine ich detí, mobilizáciu rodičovských snáh, poskytovanie dodatočnej podpory harmonizácie rodinných vzťahov ako i prevencie premiestnenia detí z biologických rodín.