Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Odborné pracovníčky Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulić, psychologička a riaditeľka strediska a Milka Grbić, psychologička, na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii, ktorá prebiehala v Báčskom Petrovci v dňoch 20. až 22. októbra po názvom Zdravotné a sociálne problémy 21. storočia, predstavili svoju prácu pod názvom Keď sa neviditeľní stanú viditeľní, ako jedna z možných foriem zveľadenia spolupráce Strediska pre sociálnu prácu a ustanovizní sociálnej ochrany – príklad praxe Strediska pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec.

Na pozvanie Domu pre deti s postihnutím Kolevka zo Subotice dňa 17.10.2017 odborné pracovníčky prezentovali aktivity strediska vzťahujúce sa na práce s užívateľmi v ustanovizniach sociálnej ochrany na okrúhlom stole pod názvom Komunikácia a spolupráca ustanovizní na ubytovanie so Strediskom pre sociálnu prácu. Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s ustanovizňami sociálnej ochrany sústavne od roku 2014 realizuje aktivity týkajúce sa návštevy užívateľov v ustanovizniach sociálnej ochrany, návštevy užívateľov/chovancov rodného mesta, stretnutia s príbuznými a prezentácie zachovalých zručností užívateľov/chovancov. Realizované aktivity majú za cieľ zlepšiť kvalitu a spokojnosť života užívateľov, demarginalizáciu a vyjdenie z neviditeľnej zóny do viditeľnej pre spoločnosť, je to príležitosť nadviazania nových skúseností, kontaktov a obohatenia obsahov z každodenného života, posilnenie užívateľov a ich sociálne zapojenie, podnecovanie zmien, opätovné nadviazanie kontaktov s príbuznými, priateľmi a blízkymi osobami, pestovanie a oživenie tradícií, obyčajov, nacionálnej a kultúrnej identity, spomienok, poukázanie verejnosti na zachované kapacity, zručnosti užívateľov a ich význam pre širšie spoločenstvo. Evaluácia realizovaných aktivít poukázala, že takéto aktivity prispievajú k uskutočneniu početných cieľov. Ináč v ustanovizniach sociálnej ochrany tohto druhu v súčasnosti sú zaopatrení 24 užívatelia/chovanci z Báčskopetrovskej obce.