Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V mene Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec riaditeľka strediska Biljana  Drakulić  dňa 20.06.2019 v poslaneckom klube Zhromaždenia AP Vojvodiny podpísala Zmluvu o udelení peňažných prostriedkov z rozpočtu  AP Vojvodiny v sume 300.000,00  dinárov na základe uskutočneného verejného súbehu pre financovanie programov  Rozvoj a zveľadenie služby manželskej a rodinnej poradne  Rodinka.

Zámer projektových úloh a cieľov je pozdvihnutie povedomia občanov o význame mentálneho zdravia rodiny, motivovanie jednotlivca / rodiny, aby v značnej miere používali služby poradne so zámerom  upevniť  osobné  kompetencie, používať osobné rezorty  a rezorty prostredia v riešení a prekonaní ťažkostí a výzev vo vývojových cykloch rodiny a jednotlivcov. Vedľa už jestvujúcich odborníkov, psychológov, pedagógov a sociálnych pracovníkov počas trvania  projektu je angažovaný aj defektológ. Informatívne pôsobenie poradne bude zamerané na tri  základné ciele: poskytovanie informácií o miesta a úlohe poradne v systéme sociálnej ochrany,  o druhoch činnosti a službách, ktoré poskytuje, základných  formách poradensko- terapeutickej práce a problémoch rodinného života, ktoré traktuje;  propagovanie a preventívne  mentálno-hygienické zásady rodinného života; senzitizácia širšej verejnosti   a relevantných spoločenských činiteľov pre problémy  rodiny a možné systémové odpovede  na ne. Partneri  v realizácii projektu sú Rada pre rodovú rovnosť obce Báčsky Petrovec, YUMCA Serbia, združenie Patria z Nového Sadu, skupina na spoločenskej sieti facebook Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke.  Projekt, ktorý sa realizuje od júla do decembra, podporila Obce Báčsky Petrovec na čele s predsedom obce Srđanom Simićom.