Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Staroba, ktorá sa spomína – projekt bol realizovaný v roku 2007 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo a sociálnu ochranu a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 5 mesiacov

Hodnota projektu: 330.400,00 dinárov

Ciele projektu boli: zlepšiť životné podmienky starých v ich prírodnom prostredí, podpora členov rodiny starých osôb, zveľadenie preventívnej práce so starými, uplatnenie nových služieb pre staré osoby, detekcia starých osôb v stave sociálnej núdze.

V rámci projektu bol urobený výskum potrieb starých osôb, ktoré prejavili potrebu poskytnutia služby pomoc v dome. Utvorená bola báza dát potenciálnych užívateľov, vykonaný bol výber geronto domácich, ich školenie, obstarané nevyhnutného lekárskeho vybavenia a prostriedky pre prácu a zabezpečená kontinuálna terénna poradenská terapeutická práca.