Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Občania podávajú žiadosť o vydanie povolenia na pohyb počas zákazu pohybu v jednotke lokálnej samosprávy v meste, v ktorom žijú.

Jednotka lokálnej samosprávy určí komu a na aký spôsob sa môže podať  žiadosť a priložiť doklady preukazujúce opodstatnenie podanej žiadosti.

Po prijatí a spracovaní žiadosti, jednotka lokálnej samosprávy vypĺňa tabuľku vpísaním  nasledujúcich údajov: meno a priezvisko osoby, ktorá si žiada povolenie na pohyb, rodné číslo tej osoby,  meno, priezvisko a adresa užívateľa služby,  druh služby, ktorú  osoba poskytuje (pomoc v dome –  služba sociálnej ochrany, služba sociálnej ochrany personálny asistent alebo číslo  rozhodnutia súdu, ktorým sú upravené  styky dieťaťa s rodičom, mesiac, deň, čas a relácia pohybu).

Za správnosť údajov, ktoré jednotka  lokálnej samosprávy doručuje  Ministerstvu pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky, zodpovední sú primátori/predsedovia obcí, resp. iné oprávnené osoby.

Vyplnenú  tabuľku jednotka  lokálnej samosprávy doručuje  Ministerstvu pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky, ktoré spresňuje tabuľku a odosiela ju Ministerstvu vnútra.

Po získaní súhlasu z Ministerstva vnútra  Ministerstvo pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky o tom informuje jednotku  lokálnej samosprávy, ktorá oboznamuje osobu, ktorá podala žiadosť a vydáva jej potvrdenie.

Potvrdenie je dôkaz, že osoba dostala súhlas na pohyb v určitom termíne a pre určité potreby.

Potvrdenie musí  mať jednotný vzhľad vo všetkých  jednotkách lokálnej samosprávy a musí byť podpísané zo strany  oprávnenej osoby a overené pečiatkou príslušného orgánu jednotky  lokálnej samosprávy.

Každé zneužitie, týkajúce sa použitia potvrdenia,  bude sankcionované v súlade so zákonom.