Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec dňa 27.03.2017 v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec prezentovalo službu občasné rodinné ubytovanie. Prítomní boli predstavitelia z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, lokálnej samosprávy, obecnej Komisie pre zhodnotenie potrieb poskytovania dodatočnej podpory dieťaťa a žiaka, tiež predstavitelia tlačených a elektronických médií.

Služba vzťahujúca sa na občasné rodinné ubytovanie je individualizovaná podpora dieťaťu s vývinovými poruchami v biologickej rodine. Ide o službu, ktorá prostredníctvom plánovaného rodinného a krátkotrvajúceho pobytu dieťaťa v inej rodine zabezpečí posilnenie a zachovanie rodiny a ktorá zaručí zisk pre deti a rodinu.

Po zoznámení sa so základnými smernicami služby prostredníctvom elektronickej prezentácie, ktorú pripravila sociálna pracovníčka strediska Mária Orosová, nasledovala konštruktívna diskusia, ozrejmili sa a spresnili kroky v realizácii služby, tiež význam spolupráce všetkých činiteľov v lokálnom spoločenstve v organizácii podpory biologických rodín s deťmi a mladými s vývinovými poruchami.