Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Predseda Obce Báčsky Petrove Srđan Simić, zástupca predsedu obce Ján Brna a riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulić uskutočnili pracovné stretnutie dňa 04.10.2017 s predstaviteľkou Hausing centra z Belehradu – centrom pre zveľadenie bývania sociálne ohrozených skupín Branislavou Žarković. Zasadnutiu predchádzala analýza jestvujúceho stavu v oblasti sociálneho bývania (podmienky bývania a štruktúra užívateľov) v obci Báčsky Petrovec, ktorú vypracovalo Stredisko pre sociálnu prácu. Posúdené boli možnosti realizácie projektov výstavby objektov pre sociálne bývanie v chránených podmienkach na území obce Báčsky Petrovec.

Po obchôdzke objektov, ktoré toho času majú účel sociálneho bývania, uzavreté bolo, že sa v nadchádzajúcom období zintenzívni spolupráca medzi Obcou Báčsky Petrovec a Hausing centrom s cieľom riešiť tento niekoľko desiatok rokov prítomný problém v Obci Báčsky Petrovec.