Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu počas trvania  núdzového stavu v dôsledku epidémie COVID – 19 v Republike Srbsko užívateľom peňažnej sociálnej pomoci udelilo  jednorazovú peňažnú pomoc.  Pomoc dostala do 74 rodín, užívateľom sociálnej pomoci, v sume 4.000,00 dinárov. Prostriedky vo výške  296.000,00 dinárov sa zabezpečili z rozpočtu Obce  Báčsky Petrovec.

Pre 74 rodín, materiálne najohrozenejších občanov obce, užívateľov peňažnej sociálnej pomoci, boli zabezpečené potraviny a hygienické prostriedky.  Hodnota balíka bola 2.500,00 dinárov a finančné prostriedky boli zabezpečené z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec. 

Stredisko pre sociálnu prácu realizovalo  akciu udelenia  balíkov užívateľom  peňažnej sociálnej pomoci a dôchodcom, užívateľom komunálnych subvencií. Akcia sa vzťahovala na 90 rodín a udelených bolo 100 balíkov s potravinami a hygienickými prostriedkami, pričom viacčlenné rodiny boli podporené väčším počtom balíkov.  Balíky zabezpečila rodina z Báčskeho Petrovca, ktorá si priala zostať anonymná. Stredisko  aj  na tento spôsob  ďakuje rodine za toto humánne gesto.

Občanom, ktorí uskutočnili právo na peňažnú sociálnu pomoc počas trvania  núdzového stavu, prostredníctvom OOČK Báčsky Petrovec, call centrám v obci Báčsky Petrovec, založenými pri miestnych spoločenstvách a ich dobrovoľníkom boli odovzdané balíky s potravinami a hygienou,  ktoré zabezpečil Červený kríž Vojvodiny v spolupráci s vládou AP Vojvodiny. Odovzdaných bolo 100 balíkov.