Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Vláda Republiky  Srbsko na návrh  ministra pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Zorana  Ðorđevića vyniesla záver, že sa užívateľom, ktorým právo na výplatu sociálnych dávok  vypršalo 15. marca 2020 a neskoršie a príslušný orgán nerozhodol o ďalšom  užívaní, to  právo predlžuje  na základe skorej vynesených rozhodnutí,  najdlhšie tri mesiace, resp. kým trvá núdzový stav.

Vynesený  záver sa vzťahuje na peňažnú  sociálnu pomoc,  príplatok za pomoc a ošetrovanie inej  osoby, zvýšený príplatok za pomoc a ošetrovanie  inej osoby,  detský  prídavok, úhradu zárobku  počas neprítomnosti v práci kvôli osobitnej starostlivosti o dieťa,  ako i na  iné  úhrady na základe  osobitnej starostlivosti o dieťa, podľa predpisov v oblasti sociálnej  ochrany a finančnej podpory rodiny s deťmi.