Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Násilie v rodine – východisko jestvuje – projekt bol realizovaný v roku 2008 a podporili ho Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo a sociálnu ochranu a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: máj – december 2008

Hodnota projektu: 425.118,00 dinárov

Ciele projektu: pozdvihnutie povedomie občanov o problematike násilia v rodine, formovanie a školenie obecného tímu v rámci siete Život bez násilia, podpísanie memoranda o pristúpení k sieti Život bez násilia s pokrajinským ombudsmanom, školenie odborníkov z rôznych úsekov v obci (realizovaný seminár Incest trauma strediska pod názvom Sexuálne zneužívanie detí, násilie v rodine, násilie založené na rodovej príslušnosti z perspektívy tých, ktorí to zakúsili, zvládnutý pokročilý seminár), zistenie prítomnosti a formy zastúpenia násilia v rodine, priama práca s rodinou, najmä s obeťou násilia, pestovanie zdravých foriem správania a posilnenie bezpečnej rodiny ako podmienky zdravého rozvoja spoločnosti.

Všetky plánované ciele projektu sa úspešne realizovali.