Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dňa 04.10.2017 prebiehala tradičná akcia Strediska pre sociálnu prácu rozdelenia jednorazovej peňažnej pomoci detí z rodín, ktoré uskutočnili právo na peňažnú pomoc. Materiálna podpora vo výške 4.000 dinárov pre jedno dieťa je určená ako pomoc rodine pre školenie detí. Akcia zahŕňa 56% rodín z tejto užívateľskej skupiny, totiž 61 detí. Prostriedky zabezpečila lokálne samospráva v úhrnnej sume 244.000 dinárov.

Predseda obce Srđan Simić vo svojom príhovore rodinám vyzdvihol, že Obec Báčsky Petrovec mnohými uzneseniami podporuje občanov obce tak, že deťom z rodín užívateľov peňažnej sociálnej pomoci v 100% sume subvencuje pobyt v predškolskej ustanovizni, predĺžený pobyt, desiatu a olovrant v základnej škole, ako aj mesačné autobusové lístky pre žiakov a študentov v 100% sume, vedomí významu vzdelávania ako jedného zo spôsobov upustenia zo systému sociálnej ochrany.