Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s domovom pre duševne postihnuté osoby Čurug V Čurugu dňa 11.10.2017 realizovalo výstavbu výtvarných prác a skulptúr Dragana Jandrića, chovanca strediska a obyvateľa uvedenej ustanovizne sociálnej ochrany. Dragan má status samostatného výtvarného umelca Vojvodiny a je člen združenia výtvarných umelcov Vojvodiny.

Stredisko pre sociálnu prácu už niekoľko rokov realizuje aktivity rozličného obsahu s cieľom zlepšenie kvality a spokojnosti života užívateľov; demarginalizácie a vyjdenia z neviditeľnej zóny do viditeľnej pre spoločnosť, v ktorej žili a širšie; poskytnutia príležitosti pre získanie nových skúseností, kontaktov a obohatenia obsahov z každodenného života; opätovného nadviazania kontaktov s príbuznými, priateľmi a blízkymi osobami; poukázania verejnosti na zachované kapacity a zručnosti užívateľov a ich význam pre širšie spoločenstvo.

Svojou prítomnosťou výstavu podporili zamestnanci strediska pre sociálnu prácu a domova z Čurugu, predseda obce Srđan Simić, spoluobčania Dragana Jandrića a priatelia umenia.