Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Pri príležitosti desaťročného jestvovania a práce Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec dňa 08. novembra 2016 usporiadaná bola slávnosť vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Prítomní mali príležitosť prostredníctvom prezentácie zoznámiť sa s prácou a aktivitami tejto ustanovizne.

Oslavy sa zúčastnili námestníčka ministra v Ministerstve pre prácu, zamestnávania a bojovnícke otázky v oblasti rodinnej starostlivosti a sociálnej ochrany Branka Gajić, pokrajinský tajomník pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť Predrag Vuletić, predstavitelia Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so spolupracovníkmi, kolegovia a spolupracovníci z iných ustanovizní a inštitúcií v lokálnom spoločenstve, tiež predstavitelia mimovládneho sektoru, s ktorými Stredisko pre sociálnu prácu vo svojej každodennej práci uskutočňuje intenzívnu spoluprácu. 

Jubilujúcemu Stredisku pre sociálnu prácu Ministerstvo pre prácu, zamestnávania a bojovnícke otázky vyčlenilo prostriedky pre kúpu nového automobilu.

Predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić a úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulić bližšie zoznámili námestníčku ministra a pokrajinského tajomníka s aktuálnymi ťažkosťami, s ktorými sa lokálne spoločenstvo a stredisko stretávajú pri svojej práci a o možnostiach zlepšenia podmienok práce tejto ustanovizne, čím by sa skvalitnili služby, ktoré poskytujú občanom Obce Báčsky Petrovec.