Centar za socijalni rad je po pozivu Udruženja žena naseljenih mesta opštine Bački Petrovac, a prema prethodnom Planu rada Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bački Petrovac pripremio je i relizovao informativno edukativnu prezentaciju na temu nasilja u porodici sa posebnim osvrtom na fenomen nasilja nad starim osobama. 

O fenomenu nasilja, oblicima, mogućnostima zaštite i postupanjima ustanova, zakonima i stručnim procedurama  govorile su stručne radnice centra za socijalni rad, socijalna radnica Maria Oros, Milka Grbić, psiholog, rukovodilac Tima za nasilje u centru za socijalni rad, direktorka centra, Biljana Drakulić i stručni radnik – koordinator usluge socijalne zaštite „Kućna nega i pomoć u kući“ socijalna radnica Miroslava Čestvenova.  Članice udruženja su imale priliku da usvoje nova znanja i dobiju informacije u vezi prijava sumnje na nasilje, kao i da  svoja pirtanja i dileme dopune, razjasne u diskusiji sa stručnim radnicima. Učesnici ovu aktivnosti  ocenjuju kao značajnu  i korisnu i stakli su potrebu za daljom saradnjom.