Послове социјалне заштите  који су се вршили  у оквиру СИЗ-а за социјалну заштиту у општини Бачки Петровац,  Одлуком Скупштине општине Бачки Петровац од дана 20.03.1992. г. преузима Центар за социјални  за општине Бачка Паланка и Бачки Петровац.

Одлуком о оснивању центра за социјални рад општине Бачки Петровац која је донета на 17. седници Скупштине општине Бачки Петровац одржаној дана 12.05.2006.г. оснива се Центар за социјални рад општине Бачки Петровац.

ВИЗИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Мрежа подршке различитим циљним групама (грађанима) равномерно је развијена у свим насељима општине Бачки Петровац, која уз укљученост пружалаца услуга, кроз различите врсте превентивних програма и услуга збрињавања, садржајем и организационим облицима прилагођених пружању подршке осетљивим групама обезбеђује поштовање Људских права.

МИСИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад као једина институција система социјалне заштите у општини Бачки Петровац пружа услуге социјалне заштите из домена свог делокруга рада, развија превентивне програме, прати, анализира и предлаже мере социјалне заштите и социјалне политике у сарадњи и партнерству са другим институцијама, организацијама цивилног друштва и појединцима са циљем раног откривања и свеобухватног решавања проблема у заједници, активног учешћа корисника и добре информисаности грађана о њиховим правима.