Деца и младе особе (до навршене 26. године живота) су корисници услуга када им је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, а нарочито:

  • Ако су без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
  • Ако њихов родитељ, старатељ или друго лице није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
  • Ако имају сметње у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
  • Ако је у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и ако својим понашањем угрожава себе и околину;
  • Ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога и других опојних средстава;
  • Ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације, односно ако су му физичко, психичко или емоционално благостање и развој угрожени деловањем или пропустима родитеља, старатеља или друге особе која се о њему непосредно стара;
  • Ако је жртва трговине људима;
  • Ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без пратње;
  • Ако се његови родитељи споре око вршења родитељског права;
  • Ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите.