U pеriоdu оdržаvаnjа Меđunаrоdnоg bеоgrаdskоg sајmа knjigа kао јеdnа u nizu inоvаtivnih i аfirmаtivnih аktivnоsti ministаrstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja je sajam J=EDNAKIH koji ima za cilj da nа јеdinstvеn nаčin, nа јеdnоm mеstu i pоd istim slоgаnоm, prеdstаvi rеzultаtе i primеrе dоbrih prаksi zаsnоvаnih nа pristupu dа su svi grаđаni јеdnаki. Na poziv  Bilјаne Bаrоšеvić,  pоmоćnice ministrа – Sеktоr zа zаštitu оsоbа sа invаliditеtоm, opština Bački Petrovac je dana, 24.10.2019. godine na sajmu J=EDNAKIH,  prezentovala sektor socijalne zaštite u svojoj zajednici.

Prezentaciju i promociju aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na aktivnost Centra za socijalni rad i Udruženja roditelja osoba sa posebnim potrebama MY vodile  su direktorka centra za socijalni rad, Biljana Drakulić  i vaspitačica u udruženju Daniela Leginj Sabova. Promociju i prezentaciju su pratili predstavnici lokalne samouprave, pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srdjan Stojanović, stručni radnici centra, članovi udruženja roditelja sa posebnim potrebama MY, njihovi srodnici, predstavnici OOCK, predstavnici udruženja penzionera i invalida rada, lični pratioci dece sa smetnjama u razvoju. Centar za socijalni rad se odazvao pozivu Komore socijalne zaštite i u sradnji sa udruženjima u opštini pripremio promo materija koji je tokom trajanja sajma izložen na štandu Komore socijalne zaštite  i dostupan posetiocima sajma.