Анализом рада  претходних година центар за социјални рад је утврдио потребу и значај да о свом раду, поступањима и надлежностима информише јавност путем медија, како писаних тако и електронских. Према претходно сачињеном Плану сарадње са медијима  у претходном периоду обрађене су теме „Збрињавање старих  и хронично оболелих лица“, „Рад са породицом у ризику“, „Насиље у породици“, „Поступање центра  у поступцима вршења родитељског права“, „Старатељство, хранитељство и усвојење – облици заштите“  до краја године планирано је да се обраде теме „Услуге у локалној заједници“, „Злостављање и занемаривање деце“. Сарадња је успостављена са недељником на словачком језику „Хлас Луду“ и локалном телевизијом ТВ „Петровец“. Верујемо да ће пружене информације омогућити боље разумевање и лакше остваривање права и услуга из система социјалне заштите које пружа центар за социјални рад.