Смештај у прихватилиште

Смештај у прихватилиште се обезбеђује кориснику коме је неопходан хитан и краткотрајан смештај, осигуравање безбедности, изналажење одрживих решења за кризне ситуације, а ради задовољавања његових основних потреба и приступа другим услугама.

Помоћ и нега у кући

Помоћ у кући је услуга која се односи на групу организованих активности које се пружају одраслим и старијим грађанима чије су благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед старости, инвалидности, породичних и других околности и који се суочавају са функционалним ограничењима у једној или више области живота.

Дневна услуга помоћ и нега у кућним условима кориснику обезбеђује останак у природном окружењу, пружање помоћи у набавци и припреми оброка, пружање основне здравствене неге, помоћ у интеграцији у социјалну средину, као и помоћ и посредовање у остваривању одређених права и различитих услуга.

Пријаву/захтев за услуге грађани подносе у Центру за социјални рад и то непосредно, телефонски или електронски. Захтевом за услуге могу да се обрате: корисник, чланови породице корисника и друге блиске особе, грађани, стручни и други радници и службе центра, представници институција и организација из локалне и шире средине.

Потребна документација:

 • Копија личне карте и лична карта на увид
 • Доказ о укупним примањима потенцијалног корисника
 • Копија здравствене књижице
 • Медицинска документација са дијагнозом основне/их болести и/или инвалидности

Потреба за организовањем и успостављањем услуге која би подржала останак старијих грађана и хронично оболелих у својим домовима, сједне стране,  превенирање институционализације, и 23% учећча старијих у укупној популацији становништа општине усмерила је активности Центра за социјалн рад након оснивања самосталног Центра за социјални рад за општину Бачки Петровац да успостаља и развија услугу помоћ и нега у кући. Услуга се пружа у континуитету од 2007. -2015.г., са краткотрајним прекидима,  кроз пројектне активности које су финансиране из различитих извора / републичких, појрајинских општинских/. Услугу Кућна нега и помоћ у кући од 2015. године пружа ЕХО Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада, која поседује лиценцу за  пружање ове услуге. Услугу обебеђује локална самоуправа кроз поступак јавне набавке. Услуга се пружа у свим насељеним местима општине. Организациону структура услуге чине 6 неговатељица – геронтодомаћица, координатор службе и возач.

Услуге мобилног тима ради неодложних интервенција у кризним ситуацијама

 Ради пружања услуга неодложних интервенција у кризним ситуацијама појединца и породице организује се двадесетчетворочасовна доступност Центра за социјални рад општине Бачки Петровац. Мобилни тим Центра за социјални рад ангажује се у збрињавању жртава насиља у породици и у другим случајевима када се лица нађу у стању потребе за интервентном заштитом.

Лични пратилац детета

Лични пратилац детета је услуга која је доступна детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју коме је потребна додатна подршка за задовољење основних потреба у свакодневном животу под условом да је укључено у васпитно образовну установу, односно школу до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Уз захтев за остваривање услуге се прилаже следећа документација:

 • Потврда о пребивалишту за дете
 • Извод из матичне књиге рођених за дете
 • Потврда о укључености у васпитно образовни систем
 • Мишљење Интерресорне комисије (уколико постоји)
 • Лекарска документација
 • Доказ о вршењу родитељског права (уколико су родитељи разведени, Решење о старатељству)

Кроз пројекат центра за социјални рад општине Бачки Петровац, “Покажи ми, подржи ме, па ћу моћи и знати“ реализованим 2017. године, уз финасијску помоћ Покрајинског секретаријата за социјалну заштиту, демографију и равноправност полова и Општине Бачки Петровац који је имао за циљ пилотирање услуге лични пратилац детета, лиценцирање директних пружаоца услуге, извршено је мапирање потреба за овом услугом у општини Бачк Петровац. Пројекат је указао на значај личног пратиоца детета , посебно у школским и ваншколским активностима, у складу са тим Општинско веће је донело Правилник о пружању услуга лични пратилац детета, број 016-4/5-2018 од 29.01.2018.г. Услуга се пружа од 2018.године. Организациону структуру услуге Лични пратилац детета чине координатор и лични пратилац, чији број се ускладјује са идентификованим потребама.

Саветодавно терапијске и социјалноедукативне услуге

Услуге саветовалишта могу да користе сви грађани, како они који имају личне психолошке и емоционалне проблеме, тако и они који желе да унапреде квалитет свога живота. Путем саветовања добија се подршка и усмерење како да се успешно именују и реше људске бриге и патња (без обзира да ли су оне садашње или потичу из прошлости) и како да се створи више онога што сви желимо у свом животу: осећање психолошког благостања у сопственој кожи и души, здрави односи са другима, испуњено слободно време са породицом и пријатељима, повећана продуктивност на раду.

Услуге саветовалишта добијају се заказивањем у центру за социјални рад у пријемној канцеларији.

Средства за пружање услуга обезбеђују се у буџету Општине.

Потреба за увођењем саветодавно – терпијских и социјално едукативних услуга утврђена је на основу анкетирања потреба грађана локалне заједнице. Услуга се пројектно пружала у периоду од 2012. –  до 2016. године, финансирана од стране Покрајинског секретаријата за социјалну заштиту и из буџета локалне самоуправе. Закључком Општинског већа пословни број 016-4/120-2015 од 07. 05.2015. године дата је сагласност о поверавању послова Центру за социјални рад, за пружање саветодавно – терпаијских и социјално – едукативних услуга, тако да се ова услуга у потпуности као програмска активност финансира од 2016. године из буџета локалне самоуправе. Рад Саветовалишта је организован 6 пута месечно у трајњу од по три сата од 15.00 – 18.00 часова. Услуге пружају, психолог, педагог, социјални радници и правник. Од 2020. године, у рад саветовалишта је уклључен и дефектолог, који је ангажован три пута месечно у трајању од три сата.

Једнократна помоћ

Једнократна помоћ у натури обезбеђује се кориснику који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе.

Једнократна новчана помоћ обезбеђује се кориснику који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе:

 • који се упућује на домски или породични смештај а нема средства за одећу, обућу и трошкове превоза
 • који је преминуо без средстава и имовине, као и без сродника у обавези или могућности издржавања за сношење минималних трошкова сахране
 • НН кориснику који је преминуо на територији општине
 • материјална подршка по престанку смештаја младој особи која напушта установу социјалне заштите или хранитељску породицу, под условом да немже да се врати у биолошку породицу, нити је у могућности да одмах започне самостални живот.
Субвенције за плаћање комуналних услуга

Субвенције за плаћање комуналних услуга обезбеђује се материјална подршка корисницима из следећих категорија:

 1. Домаћинства пензионера који примају најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању под условом да немају других прихода у домаћинства или непокретну имовину, осим оне у којој живе.
 2. Корисници новчане социјалне помоћи- корисници права на новчану социјалну помоћ по закону о социјалној заштити која ова право остварују код Центра за социјални рад
 3. Старачка пољопривредна домаћинства- старија од 65 година, који имају у власништву пољопривредно земљиште од 5 ха, а који немају други извор прихода.
 4. Корисници права на додатак за негу и помоћ другог лица- корисници права за помоћ и негу другог лица по закону о социјалној заштити која ово право остварују у Центру за социјални рад.
 5. Корисници инвалидско борачке заштите- лица која су остварила право у оквиру борачко инвалидске заштите.

Потребна документација:

 • Лична карта
 • Потврда комуналног предузећа о редовном плаћању комуналних услуга
 • Уверење о имовинском стању (домаћинства пензионера, старачка пољопривредна домаћинства)
 • Изјава о броју чланова домаћинства оверена у општинској управи или месној канцеларији (домаћинства пензионера, старачка пољопривредна домаћинства)
 • Уверење о оствареном праву у оквиру борачко инвалидске заштите (корисници борачко инвалидске заштите)

Основни предуслов за остваривање права на субвенцију јесте редовно измирење рачуна. Право се признаје у трајању од једне године са могућношћу поновног подношења захтева. Накнада за утрошену воду се субвенционише до износа за 4м3 месечно утрошене воде по кориснику, а накнада за изношење смећа се субвенционише у целости.

Захтев за остваривање права на субвенције се подноси у Центру за социјални рад.