Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je 20. i 21. decembra  realizovao dodelu jednokratne novčane pomoći u cilјu zadovolјenja egzistencijalnih potreba kao podrška i pomoć porodicama za prevazilaženje predstojećeg zimskog perioda.

Cilјne grupe  korisnika ove godine su bile porodice sa decom, staračka samačka domaćinstva bez porodične podrške,  jednočlane porodice  kojima je utvrđena radna nesposobnost usled bolesti, a nemaju podrške od strane nekog drugog člana domaćinstva.  Porodice koje su obuhvaćene akcijom nalaze se u sistemu socijalne zaštite kroz ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć. Akcijom je obuhvaćeno 70 porodica,  40 porodica sa decom, 21 porodica samačkih, staračkih domaćinstava bez porodične podrške, 9 jednočlanih porodica sa utvrđenom radnom nesposobnošću a koje nemaju podršku nekog drugog člana domaćinstva.  Po porodici opredelјen je iznos sredstava od 5.000 dinara. Novčana sredstva za ovu akciju u iznosu od 350.000,000 hilјada planirana su i obezbeđena iz budžeta opštine Bački Petrovac.