Dana, 29.11.2019.godine u maloj Sali opštine Bački Petrovac, održan je Okrugli sto pod nzivom „Procedure i postupanja različitih sektora u lokalnoj zajednici u odnosu na problematiku nasilјa u porodici  i vršnjačkom nasilјu“  koji je deo većeg projekta  pod nazivom „Razvijanje i unapređenje usluge bračno i porodično savetovalište Rodinka“,  a koji je podržala opština Bački Petrovac i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Okrugli sto je imao za cilј senzibilizaciju profesionalaca na temu diskriminacije i nasilјa u porodici kao i vršnjačkog nasilјa, jačanje saradnje institucija lokalnih aktera u suzbijanju nasilјa u porodici i vršnjačkog nasilјa; informisanost svih učesnika okruglog stola o procedurama drugih službi (policije, OJT, zdravstva, osnovnih školi, lokalnog saveta za rodnu ravnopravnost…) kao klјučnih aktera u socijalnoj zajednici u prevenciji, suzbijanju nasilјa u porodici i vršnjačkog nasilјa; upoznavanje  sa problemima/poteškoćama u svakoj instituciji/službi i razmena konkretnih predloga predstavnika insitucija koje su nadležne da rešavaju slučajeve porodičnog nasilјa/vršnjačkog nasilјa.

Učesnici u radu okruglog stola činili su predstavnici svih sektora u opštini Bački Petrovac koji svojim radom učestvuju u zaštiti žrtava, policija, zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, kao i predstavnici OJT , predstavnici CSR Bačka Planka, Bač, Vrbas.

Nakon predstavlјanja rada svog sektora i diskusije, učesnici okruglog stola  su zaklјučili da je isti doprineo da se unapredi predstava o zajedničkom cilјu u procesu zaštite žrtve ali i  prevencije pojave u društvu; da se stekao bolјi uvid u osnovne uloge drugih sektora, njihove profesionalne obaveze, ograničenja i načine delovanja; značaj konsultacije između sektora, značaj povratnih informacija i pisanih delovanja.

Okrugli sto je organizovan i kao aktivnost u obeležavanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilјa nad ženama.